Typy mliekarní podľa množstva spracovávaného mlieka

Typ 

Charakteristika typu  mliekarne 

obvyklá kapacita

Hobby výroba

Veľmi populárna nízkokapacitná výroba slúžiaca na spracovanie mlieka a výrobu syrov pre seba a vlastnú rodinu. Tento typ nemá komerčné výstupy.

5 - 20 kg mlieka 

Farmárska výroba a salaš

"farmier"

Spracováva celú alebo čiasť produkcie farmy so zámerom zlepšiť ekonomiku produkcie mlieka. Zdola by mohla byť limitovaná tým že objem produkcie by mal uživiť jednu osobu. Zhora je legislatívne limitovaná ako " nízkokapacitná mliekareň" Toto množstvo vyprodukuje 50 -100 kvalitných kráv.

do 0,5 mil.l. ročne

Nízko kapacitná výroba

 "remeselná"

"artisanal"

Je charakteristická spracovaním vlastnej produkcie farmy poprípade s dokupovaním mlieka od iných farmárov. Legislatívne by mala spĺňať podmienky pre nízkokapacitné mliekárne do 0,5 mi. litrov mlieka ročne Je možné aby takúto mliekareň prevádzkovala aj fyzická alebo právnická osoba ktorá nemá vlastnú produkcie mlieka. Taktiež je možné aby takáto mliekareň prevádzkovala výrobu formou služieb pre farmárov v okolí.

Predpokladom pre podobnú mliekareň je že musí mať zodpovednú kvalifikovanú osobu (živnostenský zákon - prílohy)

až do 2,5 mil l. ročne

Spoločná -spolková mliekareň

"cooperatives"

V tejto mliekarni vyrábajú členovia družstva v jednej prevádzkárni na spoločnej technológii. Je obvyklé že dohľad má "Zodpovedná kvalifikovaná osoba. (živnostenský zákon - prílohy)

Táto forma spracovania má tradíciu i v iných odboroch spracovania poľnohospodárskych produktov a v týchto prevádzkach majú veľký vplyv profesné združenia, cechy, obce a podobne.Predovšedkým v ahraničí majú mimoriadny význam:

  • Spolkové lisovne ovocia,
  • spolkové pálenice,
  • spoločné bitúnky, 
  • Spločné strojové parky
  • ..........

až do 2,5 mil litrov ročne

Priemyslová mliekareň

(industrial)

Legislatívne môže spadať od stredne kapacitných až do medzinárodných mliekarenských koncernov. 

až do veľa mil. l mlieka ročne

Experimentálna a pedagogická výroba

Slúži na vývoj a výskum,vzdelávanie v školách ale i na vzdelávanie pre hoby farmárov v rámci agroturistiky.

Produkt nie je prioritne určený na distribúciu do tržnej siete. Množstvo spracovaného mlieka je spravidla nepravideľné čo sa týka objemu, časového rozloženia práce ale aj dodávateľov mlieka.

20 l denne

až do 1300 L denne