Stroje a zariadenie syrárne- mliekareň syrára

Technológia

U tohoto typu mliekárne sa lepšie plánuje a môže byť ekonomicky lepšie využitá. Stroje môžu byť využité po celý ro pretože v dobe kedy je nedostatok ovčieho alebo kozieho mlieka môže byť nakupované mlieko kravské.  Technológia  zásade buduje na plánované mno žstvo mlieka z asi 50% rezervou. Výkon technologie remeselnej (artisanal) mliekarne by mal byť dimenzovaný tak aby sa dalo spracovať mlieko z dvojdennej produkcie na jednoduchý produkt za 8 hodín. Zariadenie na skladovanie vychladeného surového mlieka nie je nutné ak sa ošetrí mlieko do 3 hodín a jeho teplota nestúpne nad 10 °C

  1. Zariadenie na pasterizáciu mlieka je nevyhnutné z dôvodu manažmentu rizík a kvôli znižovaniu nepodarkovitosti. Jeho kapacita by mala byť taká aby pasterizácia prebehla do 3 hodín i pri šetrnej pasterizácii Je nutné dostatočne dimenzovať nádoby
  2. Odstdivka by mala mať taký výkon aby sa aspoň 1/2 mlieka mohla odstrediť za hodinu
  3. Zariadenie na skladovanie vychladeného surového mlieka by malo mať kapacitu najmenej na 1.5 dňa pri najvyššej produkcii farmy.
  4. Syrarske stekacie stoly by mali mať takú kapacitu aby sa celodenná produkcia syra vo formách vočla na stoly v 1 vrstve
  5. Ostatné zariadenia sú závislé na type produktov a sú popísané v ktegórii Vybavenie podľa produktu
  6. Zariadenia na obrázku postačujú 1300 L mlieka za smenu a v prípade nevyhnutnosti až 4500 L


Z praktických dôvodov je výhodné aby boli zariadenia a stoly mobilné. Je to potrebné kvôli jednoduchej hygiene, modifikovateľnosti produkcie, ale aj z legislatívnych dôvodov