Stavebné priestory farmárskej mliekárne - chovateľ kráv

Kapacita budov a technologie:

V priebeh roka dojivosť u kráv kolísa síce menej ako u oviec a kôz ale v zásade je 

Budova:

Vzhľadom k tomu že sa vo farmárskej mliekarni nepredpokladá veľká diverzifikácia sortimentu a v mliekarni bude málo zamestnancov je výhodné ak sú priestory málo členité. Oddelene by mali byť:

 • Miestnosť na spracovanie mlieka - syrárska dielňa - spravidla najväčšia miestnosť, jednotlivé fázy výroby , druhy produktov a surovín môžu byť technologicky oddelené časom alebo lokalitou v dielni.
  • Oddelenie časom - suroviny sa môžu spracovávať v iných hodinách alebo dňoch
  • Oddelenie lokalitou v dielni: farebné plochy podlahy, správne spádovanie podlách, oddelené nádoby na surové mlieko zvláštne  stoly a podobne.
 • Miesnosť na zretie syrov: spravidla nutná časť prevádzky. Teplota podľa potrieb spravidla 8 - 15°C. Chladenie a kúrenie vyžarovaním bez veľkej cirkulácie vzduchu. Bežné klimatizačné zariadenie je drahé a málo vhodné, Okrem regálov na syr je vhodné ponechať miesto na kaďu z roztokom soli, kaďu na fermentovanie žinčice a na poprípade pojazdný stekací regál na formy. Kapacitu má mať minimálne na 60 dní zretia. Syry musia byť uskladnené v jednej rade, každý bochník oddelene.
 • Chladiace priestory: -nie sú nutné,- dajú sa nahradiť chladničkou v expedičnej miestnosti. Teplota 4- 5°C slúžia na uskladnenie zabalených produktov - syra, jogurtov, zákvasov, masla a podobne. Nezabalené produkty nepatria do chladiaceho skladu. Produkty v chladiacich skladoch majú spravidla etikety z vyznačeným dátumom spotreby. Kapacita skladu má byť minimálne na 3 dni produkcie.
 • Temperovaná miestnosť: s telotou 20 - 22°C j -nie je nutná - väčšinou môže prvotné zretie prebiehať v miestnosti na spracovanie mlieka. Je nutná iba v niektorých prevádzkac a slúži na kvasenie, poprípade stekanie syrov. Kapacitu má mať na 24 hod až 3 dni produkcie. Temperovaná miestnosť nemá stabilné regály, je tu aj miesto na solenie na sucho. Do tejto miestnosti sa dávajú pojazdné stekacie regály, lis poprípade stojany na stekanie hrudiek.

Vybavenie miestností:

  • Z dôvodu možnosti jednoducho realizovať údržbu je výhodné ak sú podlahy dostatočne spádované, dostatočne dimenzované majú byť kanálové výpuste, okná neotvárateľné, pretlaková ventilácia filtrovaným vzduchom
  • Umývadlá, výlevky, stojany, vešiaky, nábytok, police by nemali stáť na podlahe  aby bolo možné podlahu jednoducho umývať a dezinfikovať. Výhodné je niektoré sanitárne  zariadenia zapustiť do výklenkov v stene
  • Umývateľné mali byť steny aj strop. Povrch by mal mať protiplesňové vlastnosti
  • V miesnostiach je treba mať dostatočne dimenzované lapače múch

Stroje a nábytok:

 • V syrárskej dielni by mali byť dostatočne dimenzované stroje denne používané a situované tak aby bol k nim prístup 1 m zo strán s ktorej sa obsluhujú. Dielňa nie je sklad nepoužívanej technológie
 • Syrárske náradie - harfy,miešadlá, naberačky, formy a podobne je výhodné umiestniť na pojazdné stojany, Výhodné je ak sú všedky stroje a nábytok situované na nerezových kolieskach aby ich bolo možné pri práci a upratovaní presunúť.
 • Stekacie stoly, police a kade by mali byť jednoducho presunuteľné do skladovacích, zrecích a baliacich priestorov. Uzke chodby a prahy veľmi komplikujú prácu aj hygienu. Miestností je výhodné oddeliť spádmi podláh namiesto prahov.

Pomocné priestory: 

 • Sociálne zariadenie pre zamestnancov - farmárska syráreň musí mať záchod, šatňu so samostatným vchodom Sprcha a miesto na kancelárske práce sú výhodné. Vybavenie by malo byť vhodne dimenzované podľa počtu zamestnancov.
 • Predajňa -expedícia - tieto priestory môžu byť spoločné. Časť pre zákazníkov sa oddeluje pultom, spádom a farbou podlahy a má vonkajšie dvere. Miesto na balenie, porciovanie a váženie produktov je spojené dverami s výrobným priestorom alebo chodbou. Výhodné je neotvárateľné okno do výroby preto, aby zákazníci videli ako sa syry vyrábajú. V neposlednej rade je dobré ak môže personál kontroolovať prevádzku. Samozrejmý je zvonček, chladnička chladená vitrína a umývadlo pre personál. Styk zo zákazníkom môže byť realizovaný oknom a pultíkom (bufet).
 • Sklady pomocného materiálu:
  • Predpísaný je sklad alebo skriňa na  chemické umývacie a čistiace prostriedky. Výhodné je oddelené skladovanie soli a aditív. Zamykateľná chhladnička a mraznička sú potrebné na kultúry a syridlá. 
  • Veľký priestor vyžadujú aktuálne nepoužívané formy, obaly, sklo - tieto veci je treba skladovať v čistých neklimatizovaných skladoch