Stanovenie titračnej kyslosti:

  Potreby na meranie °SH

  • Byreta automatická podľa Schillinga
  • 100 ml kádinka 
  • roztok 1/4 N hydroxydu sodného
  • roztoh fenolftaleinu

Použitie:

          metóda na stanovenie titračnej kyslosti mléka

          sledovanie technologických postupov pri spraciovaní mlieka

Podstata:

          mlieko se neutralizuje 0,25 mol.l-1 NaOH za prídavku fenolftaleinu do ružového zabarvenia

Pracovní postup:

          Do titračnej banky na 250ml sa odpipetuje 50ml  mlieka a 2ml 2% roztoku fenolftaleinu, zmes sa titruje za stálého miešania roztokom 0,25 mol.l-1 NaOH do slabo ružového zafarbenia, ktoré musí vydržať najmenej 30 sekúnd

Výpočet:

       SH = spotreba  roztoku NaOH x 2

Výsledek se zaokrúhli na 0,05

Kyslosť podľa Soxhlet-Henkela ( °SH ) udává počet mililitrov odmerného roztoku NaOH

potrebných na neutralizáciu 100ml mlieka za prídavku indikátoru fenolftaleinu).

 

Celková kyslosť čerstvo nadojeného mlieka se pohybuje v rozmezí 6,5 – 7,2 °SH.

P